Algemene voorwaarden restaurateurs

 

In deze Algemene Voorwaarden beschrijven we kort en duidelijk de regels, rechten en plichten die bij het bestellen van producten van Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl komen kijken. Zodat je als ondernemer altijd weet waar je aan toe bent.

1 - Definities 

We gebruiken in deze Algemene Voorwaarden de volgende definities:
Algemene Voorwaarden - deze algemene voorwaarden;
Herroepingsrecht - de mogelijkheid om binnen bepaalde tijd van de overeenkomst af te zien;
Jij / jou - de eigenaar van een bij Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl aangesloten restaurant, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland [of het Belgisch Handelsregister] en waarmee wij een overeenkomst aangaan dan wel aan wie wij een aanbieding doen;
Overeenkomst - een afgesproken bestelling van onze producten door jou via de webshop;
Onze producten - producten via de webshop aangeboden door ons;
Webshop - de omgeving waarop door Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl en derde partijen producten aan jou worden aangeboden;
Wij / ons - Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl, in Nederland handelend onder Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl.

2 - Identiteit 

Wij zijn Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl, handelend onder de naam Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl.
Onze webportal voor consumenten en restaurateurs: www.Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl

Voor vragen zijn wij te bereiken via: info@Etenafhalen.nl en/of info@Etenbezorgen.nl

3 - Toepasselijkheid 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot de koop van onze producten via de webshop, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wij behouden ons het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op onze website. Bekijk ze even voor je een bestelling plaatst, zo weet je altijd wat je van ons kan verwachten.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Ook wanneer wij aparte voorwaarden bieden bij een product gelden de Algemene Voorwaarden. Let op: deze voorwaarden gelden niet voor producten die door derde partijen aangeboden worden op onze webshop. Lees hiervoor de Algemene Voorwaarden voor aankopen door consumenten.

4 - Aanbod
Ieder aanbod van ons in de webshop is vrijblijvend. Wij streven ernaar voor elk aanbod alle informatie die je nodig hebt om een goed beeld te vormen te vermelden, zodat het voor jou en voor ons duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan een aanbod verbonden zijn. Een kennelijke vergissingen of fout in het aanbod bindt ons niet.

5 - Overeenkomst 
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door jou van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Wij bevestigen je per e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en vermelden daarbij alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling. Ook kun je in onze webshop onder “Mijn account” alle gegevens en de status van gemaakte orders bekijken. Ons uitgangspunt is dat we eerlijk en direct zaken doen. Binnen de wet hebben wij het recht om te informeren of je aan de betalingsverplichtingen kunt voldoen. Mocht dit niet het geval zijn, dan hebben wij het recht een bestelling of aanvraag te weigeren of er bijzondere voorwaarden aan te verbinden.
We beloven altijd zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Bekijk voor meer informatie hierover ons Privacy Statement. 

6 - Prijs 
In onze webshop wordt bij ieder product de prijs duidelijk vermeld. Acties en aanbiedingen worden duidelijk zichtbaar aangegeven. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

7 - Nakoming en extra garantie
Wij staan ervoor in dat de producten voldoen aan de specificaties die er op de website bij vermeld staan. We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, zoals de materialen en de kleuren, zo goed mogelijk weer te geven.

 8 - Consument niet tevreden over het artikel? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de consument. Komt u er niet uit neem dan contact op met onze klantenservice. Wij hebben het recht te beoordelen of de consument recht heeft op een nieuw product of dat je het aankoopbedrag, of een deel daarvan, terug krijgt. 

9 - Uitsluiting herroepingsrecht 
De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden: 

artikelen die als “outlet” artikel aangemerkt zijn in de webshop; 
gepersonaliseerde artikelen (tenzij het een fabricage fout betreft); 
ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen;
artikelen die door derde partijen aangeboden worden op onze webshop.

10 - Levering en uitvoering 
Ons platform gaat zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en het uitvoeren van bestellingen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten draagt de restaurateur tot het moment dat het door jou, of iemand die namens jou mag leveren is afgegeven aan desbetreffende klant.

11 - Betaling 
Betalingen voor restaurateurs worden direct gestort, commissies en/of acties en overige kosten worden gefactureerd op een verzamelfactuur. 

12 - Klachtenregeling 
Toch niet tevreden met onze diensten? Wij behandelen je klacht zo goed mogelijk. Neem contact met ons op en beschrijf zo duidelijk mogelijk wat het probleem is, dan kunnen we je zo snel mogelijk helpen. Wij helpen je direct of je hoort van ons hoeveel tijd wij nodig hebben. Uiterlijk binnen 14 dagen na het melden van de klacht krijg je van ons een oplossing aangeboden.

13 - Aansprakelijkheid
Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden. Directe schade bestaat alleen uit de redelijke kosten die je hebt gemaakt om:

de oorzaak en de omvang van de schade te bepalen,

te zorgen dat onze gebrekkige prestatie toch aan de overeenkomst beantwoord, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden, en

directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden te voorkomen of beperken.

Iedere aansprakelijkheid voor directe schade is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door jou aan ons betaalde factuurbedrag in de maand waarin de schade heeft plaatsgevonden (inclusief gemaakte verzendkosten).

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden natuurlijk niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten.

Jij vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ons toerekenbaar is.

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

14 -  Ongeldige bepaling
Als enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Algemene Voorwaarden van kracht.

15 - Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en logo’s op restaurants.Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl liggen bij Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van onze webshop of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl.

 16 - Rechtskeuze
Op de rechtsverhouding tussen jou en Etenafhalen.nl/Etenbezorgen.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met die rechtsverhouding zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 15 april 2020.